คณิตศาสตร์มัธยมต้น

 

 

โปรแกรมฝึกคณิตศาสตร์ Math Solution

สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 - ม.3

 

เพื่อผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ พิสูจน์แล้วจากการวิจัย

 

 

"คณิตศาสตร์ มัธยมต้น"

 

 

โปรแกรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ MATH Solution คือการเรียนรู้แบบผสมผสาน ด้วยการใช้ หลักสูตรหนังสือเรียน MATHbook ควบคู่กับการฝึกซอฟต์แวร์ MATHia® เพื่อใช้สำหรับพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กนักเรียนชั้น ป.6 - ม.3 อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยให้คุณครูและผู้ดูแลระบบสามารถจัดการกับสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

 

"คณิตศาสตร์ผสมผสาน" 

แนวทางการคิด เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ 

สำหรับเด็กนักเรียน ป.6 - ม.3

 

ช่วยให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.6-ม.3 เข้าใจในสิ่งที่พวกเขากำลังเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้ง สร้างกระบวนการคิด ด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนในรูปแบบผสมผสาน ครอบคลุมทักษะด้านสติปัญญา วิทยาศาสตร์ การฝึกภาคปฏิบัติ และมีงานวิจัยรองรับ
 

สร้างการมีส่วนร่วม

ทำให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความหมายสำหรับนักเรียน เนื้อหาและสื่อการสอนของเราจะช่วยให้คุณครูมีส่วนร่วมกับนักเรียนได้เป็นอย่างดี ผ่านการใช้ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากชีวิตประจำวัน กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการมีส่วนร่วม และสร้างประสบการณ์ทางการเรียนรู้ที่ดี ทำให้เด็กนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

 

เกิดการพัฒนา

สร้างความพร้อมเพื่อพัฒนาอนาคตของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเอง ผ่านการใช้ตัวช่วย 1-1 เมื่อต้องการการช่วยเหลือ และในขณะเดียวกันยังสามารถเรียนรู้และฝึกฝนผ่านรูปแบบกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียนเพื่อฝึกทักษะการเข้ากลุ่มทางสังคมที่จำเป็นได้อีกด้วย

 

การสาธิต

การเรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์ที่ดีนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงการจดจำข้อมูลได้เท่านั้น โปรแกรมยังช่วยสาธิตและชี้แนะให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าสิ่งใดที่นักเรียนได้ฝึกฝนไปแล้วหรือยังไม่ได้ฝึก อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยสำหรับคุณครูในการประเมินเพื่อนำไปปรับให้เข้าความสามารถและความต้องการของนักเรียนแบบรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร Math Solution สำหรับเด็กนักเรียนชั้น ป.6-ม.3 ครอบคลุมอะไรบ้าง

 

"คณิตศาสตร์นักเรียนม.ต้น"

 

สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 - ม.3:

 

หนังสือเรียน MATHbook

ตัวช่วยในการฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น กระบวนการคิดของนักเรียน การใช้เหตุผล และการแก้ปัญหา มีให้ในรูปแบบหนังสือเรียน หรือ eBook จุดประสงค์ของ MATHbook คือการสร้างนักคิดทางคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

ซอฟต์แวร์ MATHia® 

นักเรียนจะได้ฝึกฝนและเรียนรู้ผ่านซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์ MATHia® ด้วยตนเองแบบรายบุคคล ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านกระบวนการคิด มีการทดสอบและประเมินผลระหว่างฝึก ช่วยให้นักเรียนเข้าใจและฝึกแนวทางการคิดเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างลึกซึ้ง 

แบบฝึกหัดเสริม Skills Practice

มาในรูปใบงาน หรือ Student Edition ที่จะรวบรวมแบบฝึกหัดเสริมทักษะที่จำเป็นในแต่ละหัวข้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนอย่างเต็มรูปแบบ

 

 

"สื่อสอนคณิตศาสตร์"

สำหรับคุณครู:

 

คู่มือการใช้งาน Implementation Guides

รูปแบบการสอนและแนวทางที่รวบรวมไว้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น บทนำเนื้อหา หลักสูตร เครื่องมือในการช่วยเหลือต่าง ๆ แนวทางการจัดกลุ่มนักเรียน คำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการสอนให้แก่นักเรียนทั้งแบบรายเดี่ยว รายกลุ่ม และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

ระบบหลังบ้าน MyCL Portal

มีแพลตฟอร์มที่คุณครูสามารถเข้าถึงได้ เพื่อใช้สำหรับการค้นหาข้อมูลทุกอย่าง ภายใต้บริษัท Carnegie Learning รวบรวมไว้ให้ในที่เดียว

 

การประเมิน Assessments

ชุดประกอบการประเมิน อาทิ เช่น การทดสอบก่อน-หลังฝึก การทดสอบในแต่ละหัวข้อ การประเมินตามค่ามาตราฐาน การแสดงรายงานผลในแต่ละกิจกรรม จะช่วยให้คุณครูสามารถติดตามผลความก้าวหน้าและความพร้อมของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดช่วงระยะเวลาการฝึก

 

แหล่งการเรียนรู้ MyPL

แหล่งข้อมูลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ ที่มาจากผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ระดับสูง วิดีโอเตรียมบทเรียน และคลังวิดีโอพร้อมเคล็ดลับการฝึกสอนเพิ่มเติมอีกมากมาย ตัวช่วยให้คุณครูเตรียมการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ติดตามการฝึกแบบ real-time ผ่าน LiveLab

เข้าถึงข้อมูลของนักเรียนได้ทันทีแบบ real-time ผ่าน LiveLab ติดตามพัฒนาการความก้าวหน้าหรือข้อติดขัดของนักเรียนจากการฝึกซอฟต์แวร์ MATHia® ช่วยให้คุณครูเข้าใจและสามารถจัดระบบการเรียนการสอนให้เหมาะสำหรับนักเรียนมากที่สุด

 

รายงานผล Reports

แสดงข้อมูลการรายงานผลของนักเรียนแบบ real-time ทั้งแบบรายย่อย รายกลุ่มในห้องเรียน ระดับโรงเรียน และระดับภาค สร้างความสะดวกและประสิทธิภาพสูงสุดในการเข้าถึงข้อมูลของนักเรียนให้แก่บุคคลากรในองค์กรเพื่อใช้สำหรับประเมินการฝึก วางแผน และช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างตรงจุด

 

 

ฟีเจอร์หลักของ MATH Solution

"หนังสือคณิตศาสตร์ math solution"

รูปแบบครอบคลุม: โปรแกรม MATH Solution สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 - ม.3 ได้รับการออกแบบและรวบรวมไว้แบบครอบคลุม อาทิ เช่น การบันทึกข้อมูลแบบ built-in การวางแผนการเรียนการสอน การรายงานผลทาง Dashboard ที่จะช่วยให้คุณครูติดตามผลของนักเรียนได้ตลอดภาคปีการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผลและวางแนวทางระบบการศึกษาของทั้งโรงเรียนได้

"คณิตศาสตร์ แบบฝึก"

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม: โปรแกรมได้รับการออกแบบและพัฒนามาเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ หนังสือเรียนคณิตศาสตร์จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ไม่เพียงแต่จะได้พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์แล้ว แต่ยังช่วยส่งเสริมทักษะสังคม เช่น การอยู่ร่วมกัน การสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการแก้ปัญหาอีกด้วย

"คณิตศาสตร์ซอฟต์แวร์"

มีการช่วยเหลือแบบ 1-1: นักเรียนจะได้รับการช่วยเหลือและแนะนำแนวทางขณะฝึก โดยซอฟต์แวร์ MATHia® จะทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นโค๊ซคอยช่วยเหลือนักเรียน 1-1 แนะนำนักเรียนให้เข้าใจกระบวนการคิด การแก้ปัญหา หาคำตอบได้ผ่านระบบ AI แบบ real-time feedback

 

 

ติดตามการฝึกกับ LiveLab: เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานซอฟต์แวร์ MATHia® ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิผล เนื่องจากคุณครูสามารถติดตามความก้าวหน้าและสถานะการฝึกของนักเรียน การแสดงผลแบบ real-time จะแจ้งเตือนไปยังคุณครูผู้สอนเมื่อนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม หรือข้อติดขัด ช่วยให้นักเรียนพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยความพิเศษของฟีเจอร์นี้ จึงทำให้ LiveLab ได้รับรางวัล “Best Use of Artificial Intelligence in Education” ในปี 2019 จากการประกาศรางวัลของ Edtech Breakthrough Awards ที่ผ่านมา

 

"ห้องแล็ปคณิตศาสตร์"


 

งานวิจัยรองรับเห็นผล

"คณิตศาสตร์มัธยมต้น"

 

"วิจัยคณิตศาสตร์"

 

จากการศึกษาขององค์กรอิสระ “Gold Standard” ที่ได้รับการอนุเคราะห์โดยองค์การศึกษาของสหรัฐอเมริการ่วมกับองค์กร RAND ภายใต้ความร่วมมือของบริษัท Carnegie Learning แสดงให้เห็นว่า ผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า จากการทดสอบค่ามาตรฐานเมื่อเทียบกับนักเรียนทั่วไปในปีที่สองของการดำเนินการฝึกในรูปแบบผสมผสานผ่าน MATH Solution

รายละเอียดเพิ่มเติม  ESSA Tier 1 “Strong” evidence standards

รายละเอียดการวิจัย  VIEW THE STUDY

 

ทำสถิติสีเขียวอย่างต่อเนื่อง

All-Green Ratings โดย EdReports 2022

 

และผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกผ่านโปรแกรม MATH Solution ยังคงทำสถิติสีเขียวอย่างต่อเนื่อง นักเรียนในระดับ Middle Schools ที่ฝึกกับเรา ยังคงทำคะแนนคณิตศาสตร์ได้สูงสุดในทักษะ 3 ด้าน (Focus & Coherence, Rigor & Mathematical Practices, and Usability) จากการรายงานผลของ EdReports.org. ในปี 2022 ล่าสุดที่ผ่านมา และเรายังคงทำสถิติสีเขียวต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปัจจุบัน

รายละเอียด

"รางวัลคณิตศาสตร์"

 

 

มาสร้างห้องเรียนคณิตศาสตร์ในฝันกับเราได้แล้ววันนี้

[email protected]

02-656-9938 / 02-656-9939 / 081-304-4336

LINE: @brainfit_th 

 

 

 

* คณิตศาสตร์ High School Math Solution สำหรับนักเรียน ม. 4 - ม.6

* คณิตศาสตร์ Zorbit's Math Adventure สำหรับนักเรียน อนุบาล - ป.3

 

 

Contact Us

หากคุณสนใจคอร์สหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลย

BrainFit Studio Thailand ชั้น 2, อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์,
สุขุมวิทซอย 2, กทม. 10110BTS สถานีเพลินจิต ทางออก 4