สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ออนไลน์ มัธยม

 

 

MATHia ซอฟต์แวร์พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์

เสมือนมีติวเตอร์คอยสอน 1-1

ช่วยให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ป.6 - ม.6  

 

ซอฟต์แวร์ MATHia ถูกออกแบบมาโดยการได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่แตกต่างของนักเรียนแต่ละคน MATHia จึงทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นติวเตอร์คอยสอนคณิตศาสตร์ให้กับเด็กนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ให้นักเรียนได้สร้างประสบการณ์ที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เพราะในขณะที่ฝึก นักเรียนจะได้รับ feedback แบบ real-time ทันที ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในขณะที่กำลังฝึกฝน และยังสามารถพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบที่แตกต่าง หลากหลายและเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

MATHia ได้รับรางวัล Intelligent MATH software ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ในแบบรายบุคคล และคุณครูสามารถเข้าถึงรายงานผลการฝึกแบบละเอียดเชิงลึกได้อีกด้วย

 

หลักสูตรครอบคลุม

  • Grade 6-8
  • Algebra I
  • Geometry
  • Algebra II 
  • Integrated Math I
  • Integrated Math II
  • Integrated Math III

 

การออกแบบ:

MATHia ได้รับการออกแบบ วิจัย และพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี 

 

สำหรับนักเรียน: 

ซอฟต์แวร์ออกแบบมาให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการฝึกฝนกระบวนการคิดโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์  (AI) ทำให้นักเรียนใช้งานได้ง่าย สะดวก แบบออนไลน์ได้ตลอด 24/7 

 

"คณิตศาสตร์มัธยม"

 

MATHia สามารถปรับระดับทักษะคณิตศาสตร์ได้แบบยืดหยุ่น ทำให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะในการหาคำตอบ รวมถึงกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ในการนำไปสู่ผลลัพธ์หรือคำตอบที่นักเรียนได้มา ซอฟต์แวร์และ AI จะเรียนรู้กระบวนการคิดของนักเรียน และคอยช่วยเหลือให้นักเรียนหาคำตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โปรแกรม MATHia ยังช่วยให้นักเรียนเข้าใจด้วยว่า “ทำไม” นักเรียนถึงหาคำตอบได้ไม่ถูกต้อง ซอฟต์แวร์ไม่ได้บอกเพียงแค่ว่าคำตอบข้อนั้นถูกหรือผิด แต่ซอฟต์แวร์จะทำหน้าที่ได้อย่างยืดหยุ่น และแนะนำวิธีให้นักเรียนได้ฝึกฝนกระบวนการคิดเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจกับผลลัพธ์ที่นักเรียนได้มาในแต่ละขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MATHia ได้รับการออกแบบโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ทางสติปัญญา (cognitive science) และมีการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่ทำให้ MATHia แตกต่างจากโปรแกรม AI อื่น ๆ คือ ซอฟต์แวร์สามารถช่วยพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนได้แบบ skill-by-skill ไม่ได้ทำหน้าที่บอกเพียงแค่ว่าคำตอบข้อไหนถูกหรือผิด แต่กลับทำหน้าที่ได้ลึกถึงขั้นที่สามารถศึกษาขั้นตอนและแสดงค่าแนวโน้มได้ว่า วิธีไหนที่นักเรียนอาจจะตอบผิด 

ผลลัพธ์ที่จะทำให้นักเรียนฝึกฝนทักษะคณิตศาสตร์และพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีอย่างต่อเนื่องนั้น นักเรียนจะต้องเกิดความเข้าใจด้วยว่า ทำไม พวกเขาจึงสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องนั้นได้ เพื่อจะได้ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเองและต่อยอดไปสู่ทักษะขั้นสูงต่อไป 

 

MATHia ทำหน้าที่มากกว่าคอยช่วยสอนนักเรียน แต่ยังคอยช่วยกระตุ้น ช่วยเหลือ และทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่า ตนเองกำลังมีส่วนร่วมในการออกแบบและวางแผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างกระบวนการคิดของตัวผู้เรียนเองได้เป็นอย่างดี

"mathia online Math program"

 

"คณิตศาสตร์ ออนไลน์ มัธยม"

 

 

สำหรับคุณครู:

เป็นผู้ช่วยพิเศษ: MATHia จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำ เป็นแนวทางการสอน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เชิงผสมผสานในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ออกแบบได้ด้วยตนเอง: คุณครูที่ดูแลนักเรียน สามารถที่จะออกแบบหรือควบคุมการฝึกและกำหนดแบบฝึกหัดให้แก่นักเรียนของตนเองได้ตามทักษะความสามารถของนักเรียนแต่ละคน

มีรายงานติดตามผล: คุณครูสามารถติดตามรายงานผลการฝึกของนักเรียนได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็น การรายงานผลแบบรายบุคคล รายกลุ่มย่อย หรือทั้งระบบโรงเรียน ก็สามารถทำได้ 
 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์:

คุณครูสามารถติดตามวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์ผ่าน รายงานผลเชิงลึก The APLSE Reports ได้ว่าผลการเรียนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนจะมีทิศทางเป็นอย่างไรในช่วงปลายภาคการศึกษา สามารถใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลบันทึกสถิติภายในโรงเรียน เพื่อให้คุณครูและสถานศึกษานำไปวางแผนพัฒนาเด็กนักเรียนของตนเองไปสู่เป้าหมายในแต่ละปีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลชัดเจน

 

"math for school"

 

 

มีการศึกษาและวิจัยรองรับ:

"mathia research"

 

ซอฟต์แวร์ได้รับการออกแบบและพัฒนาผ่านการวิจัยจากองค์กรอิสระ “Gold Standard” ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์โดย US DOE และความร่วมมือขององค์กร RAND จากการศึกษาวิจัยซอฟต์แวร์ พบว่า สื่อการสอนคณิตศาสตร์แบบผสมผสานที่มาจาก Carnegie Learning นี้ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ของทักษะคณิตศาสตร์ได้เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า จากการทดสอบค่ามาตรฐานเมื่อเทียบกับนักเรียนทั่วไป ในปีที่สองของการฝึกกับซอฟต์แวร์ ดาวน์โหลด RAND Study ที่นี่ Download RAND Study >>

 

ผลลัพธ์ที่ได้:

ทุก ๆ นาทีมีค่าเสมอ: ยิ่งซอฟต์แวร์สามารถปรับระดับความยากง่ายได้มากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นตัวช่วยให้นักเรียนสามารถทำความเข้าใจกับเนื้อหาได้มากขึ้นเท่านั้น สามารถช่วยพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ที่นักเรียนต้องการได้อย่างตรงจุด

สร้างความเข้าใจ ไม่ใช่เน้นแค่ผลลัพธ์: นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงขั้นตอน วิธีและกระบวนการคิดวิเคราะห์อยากลึกซึ้งในการหาคำตอบ ซึ่งจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การหาผลลัพธ์ของคำตอบเพียงอย่างเดียว แต่นักเรียนจะได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปว่า ทำไม ถึงตอบคำถามได้ถูกต้อง หรือ มีวิธีแก้ปัญหาผลลัพธ์เพื่อให้คำตอบนั้น ๆ มาได้อย่างไร


บทสรุป:

คุณครูและผู้ดูแลนักเรียนจะสามารถเข้าใจความสามารถและวิธีการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนมากขึ้น
นักเรียนคือผู้เรียนรู้และผู้ฝึกฝนคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง นำไปสู่การพัฒนาแนวคิดการเรียนรู้แบบเจริญงอกงาม สร้างความมั่นใจ และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง


คุณครูผู้ดูแลสามารถควบคุม ตัดสินใจ และวางแผนกลยุทธ์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในรูปแบบผสมผสานให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

"math workshop"
 "mathia learning"
"math blended learning"                       

เรายังมีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานคอยช่วยเหลือ ฝึกอบรมบุคลากร ให้คำปรึกษา ติดตั้ง และวางแผนระบบให้กับโรงเรียน เพื่อนำซอฟต์แวร์ MATHia ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในห้องเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

ติดต่อเราได้แล้ววันนี้

 081-304-4336

[email protected]
                    
 

Contact Us

หากคุณสนใจคอร์สหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลย

BrainFit Studio Thailand ชั้น 2, อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์,
สุขุมวิทซอย 2, กทม. 10110BTS สถานีเพลินจิต ทางออก 4