Brainfit Scholar Programmes

ฟิตสมอง พัฒนาสมาธิ กับ BrainFit Studio

ตั้งแต่สถาบัน BrainFit Studio ก่อตั้งในปี 2001 โปรแกรม BrainFit® Scholar ของเราได้พิสูจน์เเล้วว่า สามารถช่วยเพิ่มผลการเรียนในโรงเรียนของเด็กๆให้สูงมากยิ่งขึ้น เเละยกระดับทักษะทางด้านกีฬา ดนตรี พร้อมทั้งทักษะในการจัดการอารมณ์ ตลอดจนสร้างความมั่นใจและแรงจูงใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กับเด็กๆ

เพื่อให้ลูกของคุณได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้สูงสุด!

โปรแกรมฝึกสมองของเราได้ออกแบบเฉพาะรายบุคคล เพื่อให้กิจกรรมมีความเหมาะสมกับทักษะเเละความสามารถของเด็กๆเเต่ละคน เเละเพื่อให้เด็กๆได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งบรรลุเป้าหมายในการฝึกของผู้ปกครองอย่างรวดเร็วเเละยั่งยืน  สถาบันของเราจึงใช้ โปรแกรม BrainFit® Scholar ในการเสริมสร้าง “ทักษะพื้นฐานของสมอง” ตลอดระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งโปรแกรม BrainFit® Scholar ประกอบด้วย 4 วิชา ดังนี้

SMART™ Listening

เพราะความรู้มีอยู่รอบตัว และเด็กๆจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฟิตสมองให้ประมวลผลข้อมูลที่รับรู้ผ่านการได้ยินให้แข็งแรง เพราะ การฟังไม่เพียงแต่ว่าเราได้ยินหรือไม่ แต่ต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นคืออะไร

ในหลักสูตร SMART ™ Listening ของสถาบัน BrainFit Studio เราได้นำโปรแกรมพัฒนาทักษะการฟังและการเรียนภาษาที่ชื่อว่า Fast ForWord® เข้ามาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในส่วนนี้ให้กับผู้เรียน โดยโปรแกรมจะฝึกผู้เรียนตั้งแต่ทักษะด้านการวิเคราะห์หน่วยเสียง ไปจนถึงการฟังข้อมูลที่มีความซับซ้อนที่ต้องอาศัยความจำและการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงมาใช้ในการทำกิจกรรม ในการฝึกกับโปรแกรม Fast ForWord® ผู้เรียนจะได้ฝึกผ่านการฟังและตอบคำถามกว่า 1,000 ครั้ง เพื่อให้สมองได้เกิดการเรียนรู้ กระชับความไวทางการคิดและประมวลผลข้อมูล ยิ่งไปกว่านั้น ในส่วนของการเรียนรู้ผ่านโปรแกรม Fast ForWord® สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับไม่ใช่เพียงความไวทางการคิดวิเคราะห์และสมาธิเท่านั้น ผู้เรียนยังจะได้ฝึกภาษาอังกฤษซึ่งเป็นอีกทักษะด้านภาษาที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างถูกวิธีและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องท่องจำ ทำให้การเรียนรู้ในคอร์ส SMART ™ Listening เป็นคอร์สที่ครบถ้วนทั้งการพัฒนาภาษาอังกฤษและการฝึกการวิเคราะห์ จดจำ ข้อมูลและประมวลผลผ่านการฟัง

ผลที่ได้รับจากการฝึก

 • ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการฟัง
 • มีสมาธิและความจำที่ดีขึ้น
 • ทักษะภาษาอังกฤษ
 • มีความมั่นใจในการสื่อสาร
 • การเรียงลำดับความคิดหรือเหตุการณ์ซึ่งจำเป็นต่อการเขียนงานเช่น เรียงความหรือบทความ
 • เรียนรู้ไว เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้รวดเร็ว

SMART™ Moves

ทุกวันนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่สำคัญ สำหรับเด็กก็เช่นกัน เพราะการออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายนั้นนอกจากจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่ายกายและจิตใจให้เจริญเติบโตตามช่วงวัยที่เหมาะสมอีกด้วย เพราะไม่ว่าเด็กจะขยับตัว นั่ง เดิน หรือเล่น ล้วนแล้วแต่ใช้ทักษะและกระบวนการในรับรู้จากประสาทสัมผัสต่างๆผ่านสมองส่งต่อมายังร่างกาย ซึ่งหากการรับรู้สิ่งเหล่านี้ขาดหายไป หรือไม่เจริญตามวัย การควบคุมร่างกาย หรือทำกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนและชีวิตประจำวันของเด็กๆอาจจะออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งในบางครั้ง เราเองอาจจะเห็นเด็กๆเดินหกล้มบ่อย ไม่กระฉับกระเฉง อยู่ไม่นิ่ง เหม่อลอย เขียนหนังสือช้า หรือรีบเร่ง เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาและเสริมสร้างให้สมบูรณ์ได้ ที่สถาบัน BrainFit Studio มีคอร์ส SMART™ Moves ที่จะช่วยปรับสมดุลความแข็งแรงในการควบคุมประสาทสัมผัสทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวซึ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4-18ปี ที่ควรได้รับการฝึกให้เหมาะสมและเพียงพอตามช่วงพัฒนาการ

คอร์สเรียน SMART™ Moves จึงเป็นคอร์สที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหว การทรงตัว การวางแผน จัดการ และควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ความคล่องแคล่วว่องไว การทำงานประสานกันระหว่างอวัยวะต่างๆ ตลอดจนกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ผลที่ได้รับจากการฝึก

 • การรับรู้ด้านร่างกายและการคาดคะเนระยะ (วัตถุระยะใกล้-ไกล)
 • การจัดระบบกระบวนความคิดของสมองทางด้านการเคลื่อนไหว (ร่างกายทำงานประสานกันได้ดี)
 • ร่างกายมีภาวะการรับรู้สิ่งรอบข้างได้ดีขึ้น (กระฉับกระเฉง/ร่าเริงสดใส)
 • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก (หยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆ/กีฬา)
 • ลายมือเป็นระเบียบเรียบร้อย (การเขียน/การคัดลอกงาน)
 • สมาธิ

SMART™ Vision

รู้หรือไม่? จากการวิจัยพบว่า 80% ของเด็กๆเรียนรู้ผ่านการมอง (องค์การอนามัยโลก, 2015) ซึ่งหากเด็กๆขาดทักษะในการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการมองก็อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ และผลการเรียนของเด็กๆได้ แต่ปัญหาดังกล่าวนี้จะหมดไปหากเด็กๆได้ฝึกฝนทักษะด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมตามช่วงวัย

คอร์สเรียน SMART™ Vision เหมาะสำหรับน้องๆที่มีอายุระหว่าง 5-18 ปี เป็นโปรแกรมที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านการประมวลผลที่เกิดจากการมอง ช่วยให้เด็กๆรับรู้และตีความข้อมูลที่เห็นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ความสามารถในการโฟกัสและจดจำไปยังสิ่งที่เห็น การมองมุมกลับ ความเข้าใจมิติสัมพันธ์ รูปทรง เรขาคณิต และคณิตศาสตร์ รวมถึงการทำงานประสานกันระหว่างการมองและร่างกายส่วนต่างๆที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

ผลที่ได้รับจากการฝึก 

 • ความสามารถและความรวดเร็วในการเรียนรู้จากการมอง
 • สมาธิ
 • ความจำทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่รับรู้ผ่านการมอง
 • ความถูกต้องในรายละเอียด
 • ระบบและการรับรู้แผนภาพความคิด
 • เป็นคนช่างสังเกต
 • อ่านหนังสือได้เร็วและถูกต้อง
 • ความแม่นยำในการกะระยะ

แหล่งอ้างอิง: http://goo.gl/uM5TgB

SMART™ Focus

สมาธิ คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการให้ลูกฝึกเป็นลำดับต้นๆ เพราะการมีสมาธิที่ดีนั้นทำให้เด็กๆสามารถประสบความสำเร็จได้ในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนหรือแม้แต่กิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา และในส่วนของกิจกรรม

SMART™ Focus  คือหนึ่งในคอร์สฟิตสมองของ BrainFit Studio โดยความพิเศษของคอร์สนี้คือ การฝึกให้สมองจดจำข้อมูลในหลากหลายรูปแบบ ทั้งทางการได้ยิน การมอง และจำตัวเลขเพื่อนำมาคิดคำนวน ด้วยลักษณะการฝึกที่เหมือนเกมส์จะทำให้เด็กๆสนุกและมีความตั้งใจที่จะต่อยอดคะแนนให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ นอกเหนือจากการฟิตสมองให้สามารถจดจำรายละเอียดผ่านการรับรู้ทางด้านต่างๆให้ดีขึ้นแล้ว เรายังมีการฝึกสมาธิของเด็กๆ โดยซอฟแวร์ที่สามารถตรวจวัดความตั้งใจ ความนิ่ง และสมาธิของเด็กๆได้ เด็กๆจะได้ฝึกการควบคุมอารมณ์ ความหุนหันพลันแล่น และฝึกให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาวะที่สงบ

ผลที่ได้รับจากการฝึก

 • สมาธิ
 • ความจำและไหวพริบ
 • คิดประมวณผลไว
 • สามารถจดจ่ออยู่ ในงานที่ทำได้
 • ความสามารถในการอยู่นิ่งและควบคุมอารมณ์

 

ติดต่อเรา

หากคุณสนใจคอร์สหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลย